FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गतको पहिलो किस्ता पेश्की रकम जम्मा गरिदिने सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयको सम्बन्धमा यस चिशंखुगढी गाउँपालिकाको वडा नं ५ को विनियोजित बजेटबाट आ.व.२०७७/७८ मा सञ्चालन हुने सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनार्थ "चिशंखुगढी गाउँपालिकाको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७" बमोजिम प्रथम किस्ता वापत तपसपिलमा उल्लेखित लाभग्रहिहरुको

दस्तावेज: 

बजेट सीमा निर्धारण सम्बन्धमा ।

योजना प्राथमिकीकरणको आधारहरु यसै सूचनामा हेर्न तथा डाउनलोड गर्न सकिन्छ ।

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयानार्थ प्रथम किस्ता बैंक खातामा जम्मा गरिएको सम्बन्धमा ।

चिशंखुगढी गाउँपालिका को आ.व.०७७/०७८ सञ्चालन हुने सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयानार्थ  ' सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५’ बमोजिम प्रथम किस्ता वापत लाभग्रहिहरुको खातामा रकम जम्मा गरिएको जानकारी गराइन्छ ।

Pages