FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वडा नं. १ योजनाहरु (आ. व. २०७९।०८०)

७९/८० 07/27/2022 - 12:12 PDF icon वडा नं १ योजना २०७९-०८०.pdf

चिशंखुगढी गाउँपालिकाकाे याेजनाहरू (संघमा पेस गरिने)

७५/७६ 04/05/2019 - 13:40 PDF icon संघमा पेस गर्ने याेजनाहरू

वडा नं. १ योजनाहरु(आ. व. २०७५।७६ )

७५/७६ 04/03/2019 - 13:39 PDF icon वडा नं. १ योजनाहरु(आ. व. २०७५।७६ )

वडा नं. २ योजनाहरु(आ. व. २०७५।७६ )

७५/७६ 04/03/2019 - 13:38 PDF icon वडा नं. २ योजनाहरु(आ. व. २०७५।७६ )

वडा नं. ३ योजनाहरु(आ. व. २०७५।७६ )

७५/७६ 04/03/2019 - 13:36 PDF icon वडा नं. ३ योजनाहरु(आ. व. २०७५।७६ )

वडा नं. ४ योजनाहरु(आ. व. २०७५।७६ )

७५/७६ 04/03/2019 - 13:34 PDF icon वडा नं. ४ योजनाहरु(आ. व. २०७५।७६ )

वडा नं. ५ योजनाहरु(आ. व. २०७५।७६ )

७५/७६ 04/03/2019 - 13:32 PDF icon वडा नं. ५ योजनाहरु(आ. व. २०७५।७६ )

वडा नं. ६ योजनाहरु(आ. व. २०७५।७६ )

७५/७६ 04/03/2019 - 13:30 PDF icon वडा नं. ६ योजनाहरु(आ. व. २०७५।७६ )

वडा नं. ७ योजनाहरु(आ. व. २०७५।७६ )

७५/७६ 04/03/2019 - 13:28 PDF icon वडा नं. ७ योजनाहरु(आ. व. २०७५।७६ )

वडा नं. ८ योजनाहरु(आ. व. २०७५।७६ )

७५/७६ 04/03/2019 - 13:26 PDF icon वडा नं. ८ योजनाहरु(आ. व. २०७५।७६ )

Pages