FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

मिति २०७८/०९/११ गते प्रकाशित हेल्थ असिस्टेन्ट र सब - इन्जिनियर पदको तथा मिति २०७८/०९/१८ गते प्रकाशित इन्जिनियर पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची ।
परीक्षा मिति २०७८/१०/०७ गते शुक्रबार दिनको १२:०० बजे ।

Pages