FAQs Complain Problems

Invitation of bid for "Construction of Main Administrative Building of Chishankhugadhi Rural Municipality" (CRM/CMAB/NCB/08/007/78)

तस्बीर: 

मिति २०७८/०३/०६ गते राष्ट्रिय दैनिक नयाँ पत्रिका पाना नं. ३ मा प्रकाशित चिशंखुगढी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको ठेक्का (CRM/CMAB/NCB/08/007/78) को बोलपत्र आवहान गरिएको जानकारी गराईन्छ ।

PPMO (bolpatra.gov.np)  मा Construction of Main Administrative Building of Chishankhugadhi Rural Municipality (CRM/CMAB/NCB/08/077/78)

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: