FAQs Complain Problems

वडा नं. १ योजनाहरु (आ. व. २०७९।०८०)

  रु. हजारमा
विषय क्षेत्रगत बजेट खर्च संकेत नम्बर खर्च शीर्षक आ.व. २०७९/८० को लागि प्रस्तावित कैफियत
 श्रोत अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण   आन्तरिक श्रोत   जम्मा 
 संघीय समानीकरण   प्रदेश समानीकरण 
पूर्वाधार विकास ३११५१ सडक निर्माण १६५०.०० ०.०० ०.०० १६५०.००  
२.१ कुइभीर शाखा सडक मर्मत योजना ७५०.००     ७५०.००  
२.२ गहते बाङ्गेखोला मोटर बाटो मर्मत योजना ३००.००     ३००.००  
२.३ शिरिसे कोलडाँडा कुइभीर सडक निर्माण ३००.००     ३००.००  
२.४ प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम ढुंगा व्यवस्थापन ३००.००     ३००.००  
३११५९ अन्य सार्वजनिक निर्माण ८५०.०० ०.०० ०.०० ८५०.००  
वैदार डाँडा प्रतिक्षालय निर्माण योजना १५०.००     १५०.००  
कुइभीर मा.वि. खेल मैदान निर्माण योजना ५००.००     ५००.००  
पाईप खरिद खानेपानी मर्मत पुनर्स्थापना कार्यक्रम २००.००     २००.००  
सामाजिक विकास २२५२२  कार्यक्रम खर्च ५५०.०० ०.०० ०.०० ५५०.००  
अपाङ्ग तथा जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम २५०.००     २५०.००  
कृषि औजार वाली संरचना तथा आकस्मित रोग नियन्त्रण एंव टनेल पाल खरिद ३००.००     ३००.००  
२२५२२ खेलकुद २५०.०० ०.०० ०.०० २५०.००  
यूवा, खेलकुद तथा सामाग्री वितरण कार्यक्रम २५०.००        
वातावरण
तथा विपद् व्यवस्थापन
२७२१२ राहत उद्धार तथा पुनस्र्थापना खर्च १००.०० ०.०० ०.०० १००.००  
विपद् व्यवस्थापन १००.००     १००.००  
    जम्मा       ३४००.००  

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: